Tillgänglighet

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målsättning är att bygga en verksamhet där kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetar och där alla kan känna sig accepterade och delaktiga, där olikheter i förutsättningar och behov ses som en tillgång. Betraktad på detta sätt berör tillgängligheten inte bara individer med funktionsnedsättning. Den berör oss alla.
Under verksamhetens gång får deltagarna i verksamheten L4U undervisning i tillgänglighet och föreläsningar av representanter för HSO Enköping, Tilda Holstius och Lotta Nilsson.
Under genomförandeprojektet genomfördes en grundläggande utbildning om tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektdeltagarna fick en halvdags orienteringsutbildning, företagen som deltar fick en basutbildning under en halvdag, dessutom arbetade styrgruppen med dessa frågor tillsammans med regionscoachen vid ett par tillfällen. Utbildningen syftar till att öka kunskapen inom områdena tillgänglig: verksamhet, byggd miljö, information och kommunikation, för att i förlängningen tillgodose både projektets deltagare och företagen bra förutsättningar i projektarbetet. Utbildningen tillhandahölls av tillgänglighetscoacher i Handisams, Myndigheten för handikappolitisk samordning, regi.
Rullstolsrugby
 Det som här nämns om projektet försöker samordnaren Henrik Sundström implementera även när projektet nu permanentats inom ordinarie verksamhet.
Tillgänglighet för personer med funktionshinder kommer att beaktas i projektets alla faser. Informationsträffar, projektgruppsmöten, utbildningslokaler kommer att vara tillgängliga för personer med funktionshinder både vad det gäller lokaler och möjlighet att vid behov använda olika tekniska hjälpmedel för att tillgodogöra sig information. Även de och fysiska utmaningarna som genomförs i friskvårdsdelen kan anpassas efter behov. Processtödet tillgänglighet, vår regionscoach kommer utbilda projektdeltagare, lärare, företagare och styrgrupp i grundläggande kunskaper om tillgänglighet. Hon kommer även att agera bollplank åt projektgruppen under projektets gång.
Grundläggande förståelse för vad det innebär att leva med olika funktionsnedsättningar är nödvändig. Detta för att kunna följa och tolka de tillgänglighetskrav som finns i samhället, och för att öka förståelsen för vad begreppet användbarhet och delaktighet kan innebära. Vilka tillgänglighetskrav finns idag och vad innebär det?