Om L4U

Ett verksamhet som hjälper ungdomar att få in en fot på arbetsmarknaden.

L4U – Lean LifeLong Learning Ungdom-Enköping, vill underlätta möten mellan arbetssökande ungdomar och företag som behöver rekrytera.

Metod

Vi låter företag och ungdomar mötas i praktik på företagen så att de tillsammans kan prova på att utvecklas och lära känna varandra.
Varje företag som deltar får prova på tre stycken ungdomar under sju veckor var, dvs under sammanlagt 21 veckor.

Matchning

En viktig nyckel till framgång är en bra matchning mellan praktikplatserna och ungdomarna. Matchningen ska se till att Rätt person hamnar på Rätt plats. Av den anledningen är det viktigt att arbetsuppgifterna på praktikplatsen passar praktikanten vad gäller utbildning, erfarenhet och intresse.
Spira

Deltagarprocess

Under 21 veckor, fyra dagar i veckan, får deltagarna möjlighet att praktisera hos tre olika företag inom samma bransch. En dag per vecka (ibland två) innehåller kompletteringar av praktiska och teoretiska kunskaper. Dessutom tillkommer utbildning i IT-kunskap,  kost, friskvård, personlig utveckling (för att stärka självbilden och självförtroendet) samt hur man strukturerar sina dagar bäst.

All undervisning bör anpassas efter individens förutsättningar t.ex. speciell mjukvara om deltagaren har läs/skrivsvårigheter etc. Den praktiska delen hos företagen kommer så långt det är möjligt att anpassas efter varje individs behov.

Syfte

Minska slöseri med resurser och ge både företag och ungdomar möjlighet att utvecklas till bra arbetsgemenskap.

Målsättning

Huvudmål:

Att 70 % av deltagarna ska ha ett arbete efter avslutad praktik. Det målet når verksamheten.

Effektmål:

Fler ungdomar lever ett självständigt liv med egen inkomst och eget boende och blir oberoende av sin försörjning genom föräldrar eller samhälle. Hälsoriskerna minskar.

Långsiktiga mål:

Hitta effektiva och snabba vägar till kompetensutvecklig och arbete genom en god samverkan mellan organisationer, privata företag, utbildningsansvariga och offentliga arbetsgivare. En modell som river byråkratiska murar och har fokus på den enskildes och arbetsgivarens behov. Underlätta övergången i generationsskiftet genom att ta tillvara den kunskap som finns på arbetsplatserna och låta de äldre successivt lära upp ungdomar inom olika yrken.

Implementering i ordinarie verksamhet

L4U var ursprungligen ett ESF-projekt som drevs av tre parter:
Med de väldigt goda resultat som projektet visade så tog Enköpings kommun ett beslut att överföra projektets arbetsformer i ordinarie verksamhet. Sedan januari 2014 sorterar L4U under Arbetsmarknadsenheten och Vuxenutbildningscentrum under Utbildningsförvaltningen i Enköping.
 Det som på denna webbplats berättas om projektet försöker samordnaren Henrik Sundström implementera även när projektet nu permanentats inom ordinarie verksamhet.

Kreativt barn

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Vår målsättning är att bygga en verksamhet där kommunen och Arbetsförmedlingen samarbetar och där alla kan känna sig accepterade och delaktiga, där olikheter i förutsättningar och behov ses som en tillgång. Betraktad på detta sätt berör tillgängligheten inte bara individer med funktionsnedsättning. Den berör oss alla.
Under genomförandeprojektet genomfördes en grundläggande utbildning om tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektdeltagarna fick en halvdags orienteringsutbildning, företagen som deltog fick en basutbildning under en halvdag, dessutom arbetade styrgruppen med dessa frågor tillsammans med regionscoachen vid ett par tillfällen. Utbildningen syftade till att öka kunskapen inom områdena tillgänglig: verksamhet, byggd miljö, information och kommunikation, för att i förlängningen tillgodose både projektets deltagare och företagen bra förutsättningar i projektarbetet.
Verksamheten L4U fortsätter att utbilda deltagarna inom ämnet tillgänglighet, bland annat får varje grupp besök av en representant från HSO – Handikappförbunden, samt föreläsning med filmvisning.
Rullstolsrugby
Jämställdhetsintegrering
Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. Olika förhållanden och villkor för kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Stora delar av den svenska arbetsmarknaden är tydligt uppdelad utifrån kön, varför det är speciellt viktigt att lyfta upp jämställdhetsarbete inom arbetsmarknadsprojekt.Verksamheten arbetar med utveckla och pröva nya metoder och arbetssätt för att öka jämställdheten inom arbetsmarknad och utbildning. Vi försöker lotsa in unga människor av det underrepresenterade könet på arbetsplatser där man traditionellt är av ett visst kön. Exempel är att vi ordnat speciella informationsträffar och studiebesök för kvinnor om företag där majoriteten av arbetskraften är män.
Våga!
På sikt kan en ökad medvetenhet om obalanserna inom vissa sektorer på arbetsmarknaden leda till att fler söker sig till arbetspraktik/utbildningar som leder till anställning inom branscher där det egna könet är underrepresenterat.
Vår ambition är att lika många kvinnor som män ska slussas ut i arbete eller att andelen kvinnor/män i arbete ska vara proportionerlig med andelen deltagande kvinnor/män.
Fotona ovan är i Public domain eller av Klimari1Moe_ eller Epsos