Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering

Med en ökad synlighet och kompetens om vikten av jämtställdhetsintegrering kan istället möjlighet till förändring, utveckling och tillväxt skapas.
Vårt mål att utveckla och pröva nya metoder och arbetssätt för att öka jämställdheten inom arbetsmarknad och utbildning. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom alla områden i samhället. Olika förhållanden och villkor för kvinnor och män ska synliggöras. Varje fråga som berör individer ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Vårt kvalitativa jämställdhetsarbete kommer att handlar om hur medvetna eller omedvetna stereotypa normer för män respektive kvinnor leder till ojämställdhet.
ettan_eh_36_01
(Fotot ovan är från ett reportage som tillkom som ett resultat av L4U’s
arbete med jämställdhetsintegrering publicerat i Ena-Håbo tidningen. Rubriken är givetvis satt av tidningens medarbetare.)
Jämställdhet innebär att alla ges samma möjligheter och rättigheter, oavsett kön. Den svenska arbetsmarknaden är tydligt uppdelad utifrån kön, varför det är speciellt viktigt att lyfta upp jämställdhetsarbete inom arbetsmarknadsprojekt.
Utifrån de möjligheter vi funnit i vår SWOT kan vi nu utnyttja det faktum att det kommer att vara många pensionsavgångar inom de flesta branscher. Vi kan då med Arbetsförmedlingens hjälp försöka lotsa in unga människor av det underrepresenterade könet på arbetsplatser där man traditionellt är av ett visst kön. Man arbetar redan så på Arbetsförmedlingen, genom s.k brytprojekt, där man försöker bryta det traditionella tänkandet av vem som gört vad och var.
Deltagarna får prova på arbeten som de kanske inte hade gjort annars och även företagen får göra detsamma.
Våga!
Ökad kännedom och kunskap om könsintegrering och dess betydelse ökar företagens motivation att arbeta med jämställdhetsaspekterna
På sikt kan en ökad medvetenhet om obalanserna inom vissa sektorer på arbetsmarknaden leda till att fler söker sig till arbetspraktik/utbildningar som leder till anställning inom branscher där det egna könet är underrepresenterat.
Vår ambition är att lika många kvinnor som män ska slussas ut i arbete eller att andelen kvinnor/män i arbete ska vara proportionerlig med andelen deltagande kvinnor/män.
Under projektes gång kommer vi dels anordna en basutbildning i jämställdhetsintegrering för styrgruppen, dels träffas två gånger per år för att i workshopform arbeta med 4 R metoden.
Styrgruppen kommer att bestå av tre kvinnor och fem män. Vi kommer att arbeta med integreringen som en process, som är förändringsbar utifrån projektets behov under genomförandefasen. Till vår hjälp kommer vi att anlita vårt processtöd i jämställdhet Åsa Trotzig.

Fotona ovan är i Public domain eller av Klimari1Moe_ eller Epsos