Sten Örtefors – dag 5 med grupp 2_2

Program för dag 5 i Marknadsföring och försäljning:

Vår 4-timmars tentamen i Marknadsflöring och försäljning kommer att ske fredag 2011-11-11, kl 09.00-13.00.

degree

Inga hjälpmedel, mer än det goda minne som alla vår duktiga deltagare utrustats med!

Hela onsdagen ägnades åt Repetition med stort R.

Vi hade tillsammans skrivit bortåt 250 repetitionsfrågor, som vi placerade i en skål och sedan fick var och en dra en fråga ochbesvara den. Övriga lyssnade och kommenterade svaret. Så fortsatte det tills alla 250 frågorbesvarats och kommenterats. Ett både uppskattat och roligt sätt att repetera våra 20-tal kompendier.

Vi hann också med ett rollspel då deltagarna fick agera säljareoch sälja en resa till New York. Mycket bra resutat, de sålde flygbiljetter, resor t o r flygplatsen,hotell, musical på Broadway, helikoptertur bland skyskraporna, båttur på Hudson River etc etc. Allt ackompanjerat av applåder och glada skratt. Jag var Kund – besvärlig Kund, som dock blev nöjd!

Avslutningsdagen firades med en gemensam lunch på Restaurang Kungsbacken. Känner mig helt övertygad om att våra alerta och intresserade deltagare kommer att göra bra ifrån sig på den stundande tentamen!

Tips – från de som anställer

På dagens måndagsträff med deltagarna står det tre punkter på dagordningen,

 1. Övning om energi
 2. Tips – hur får man jobbet
 3. Nya praktikplatserna

Ego eller Eko?

 

1. Idag på vår måndagsträff ska vi ha en kunskaps- och värderingsutmaning i form av ”EGO eller EKO”. Övningsmaterialet är framtaget av företaget Fortum och utmanar deltagarna att fundera kring ENERGI och huruvida det som är bra för individen också är bra för samhället.

Utmaningen består av att i samtal i mindre grupper diskutera var man kan placera in olika aktiviteter (som exempelvis ”Äta kött”) i en matris med följande fyra värden

 1. Bra för mig
 2. Dåligt för mig
 3. Bra för samhället
 4. Dåligt för samhället

Andra aktiviteter är ”Cykla”, ”Släcka lampor” och ”Bada bubbelbadkar”. Perspektivet är alltså väldigt lokalt eller personbaserat, men diskussionen är inte begränsad.

När varje grupp är klar så diskuterar vi gemensamt vad de olika grupperna har kommit fram till.

Uppdatering efter gruppövningen:

Denna övning gick riktigt bra: ungdomarna var aktiva och utforskande. De diskuterade och argumenterade för olika åsikter, samtidigt som de lyssnade och tog intryck. Ibland skiljde sig synpunkterna rejält åt – det gällde framförallt i diskussionerna kring huruvida man ska äta kött och hur vi människor behandlar djuren i samhället.

Vid en utvärdering kom deltagarna fram till att det saknades ”kontext” i många av de uppgivna ”aktiviteterna”, dvs sammanhanget frmgick inte. Detta var dock både positivt och negativt: negativt för att det inte gav några tydliga riktlinjer för var en särskild aktivitet skulle placeras, men även positivt för att man då i gruppen kunde diskutera fram flera olika sammanhang där aktiviteten kunde ges olika värderingar – helt beroende av sammanhanget.

Det uttrycktes tydlig tvekan och skepsis inför att det var ett privat företag (Fortum) som hade gett ut materialet. Man menade att materialet var propagande, eller åtminstone smygreklam, för Fortum. Gruppen menade att det självklart fanns ett egenintresse (vinstintresse) från företagets sida och att Fortum hade tagit fram materialet för egen vinning. När vi pratade om på vilket sätt det var fördelaktigt för företaget så framkom dock inga större negativa sidor utan att det handlade mer om att det var bra diskussionsmaterial för att få fram ”vettiga kunskaper” och för att folk skulle tänka själva över hur man levde och använde energi. En konkret sak som saknades var ”Fjärrvärme”.

 

 

2. Därefter ska jag hålla en föreläsning baserad på den lilla skriften ”Tips från dem som anställer”, utgiven av Svenskt Näringsliv.

Boken finns att ladda ner som PDF här. Det går också att beställa den från Utbudet i pappersversion, vilket jag har gjort, så varje deltagare får ett eget exemplar att ta med sig.

I föreläsningen använder jag en Powerpointpresentation som jag baserat på boken och kompletterat med lite extra information.

Syftet är att deltagarna ska ta del av de åsikter och erfarenheter som finns hos de personer som faktiskt anställer unga människor.

Det är också önskvärt att deltagarna reflekterar över betydelsen i dessa tips ur flera olika synvinklar. Av den anledningen är det bra att anknyta till tidigare föreläsningar och även få en diskussion i gruppen.

Ungdomarna lyssnade uppmärksamt och intresserat. Genom att visa powerpoint och samtidigt relatera till sidorna i deras böcker och ställa kontrollfrågor om sådant som stod i boken men som jag inte berättade så ökades deras uppmärksamhet. Vissa stycken lät jag några deltagare läsa, gärna citat så att det lät som att de själva kunde ha sagt det som stod att läsa.

Mot slutet av föreläsningen kom Magnus Nordin och då skyndade vi på lite och avslutade denna avdelning för att gå över till nästa del:

3. Idag berättade jag också om vilka praktikplatser ungdomarna ska gå till när nästa praktikperiod börjar om två veckor, den 11 april.

Fick genast vid genomgången av nya praktikplatserna lite respons och kunde visa flexibilitet och genomförde några förändringar ”inför sittande publik”. Kul att kunna improvisera och göra folk glada!

Avslutning

Efter detta följde några enskilda samtal och pappersarbete med underskrifter och närvarorapporter. Det händer mycket i dessa unga människors liv och det är positivt när man kan hjälpa till. Tyvärr blir allt inte precis som man vill, men det finns också gränser för vad projektet kan ställa upp med – så är det.

Dagens program i Marknadsföring och försäljning

Dagens program i Marknadsföring och försäljning för våra deltagare i EU-projektet L4U:

– Repetition. Vad är det som säljer? Eller varför får du jobbet? Eller varför köper Kunden?

Den gyllene regeln i all marknadsföring och försäljning: Intressera – Övertyga – Aktivera! Dessutom Följ upp!

Diskussion igen – vill du ha jobb? Varför vill du ha jobb? Hur ska du få jobb? 

Hur använda kunskaper i marknadsföring och försäljning för att få JOBB?

E F V-metoden. Alla presenterade en produkt och såldes genom att aktivt använda E F V-metoden =Egenskaper–>Fördelar–>Vinst! Bra att kunna vid jobbsökning för att övertyga chefen!

– Konsten att kommunicera! Grupparbete och livlig diskussion!

– Vad är marknadsföring? Grupparbete och givande diskussion, som gav rikliga tillfällen att argumentera.

Vi konstaterade efter diskussion att marknadsföringens främsta mål = skapa intäkter och lönsamhet i företaget!

– Intern marknadsföring – marknadsföring inom företaget. Vi lärde oss två ord som förklarar värdet av den interna marknadsföringen = information–>motivation! Vi konstaterade vikten av att företag vinnlägger sigom att verkligen involvera personalen och använda intern marknadsföring för att öka lönsamheten!

– Att tala säljande! Ett rejält grupparbete, som mynnade ut i vad man ska tänka på före, under och efter en säljandepresentation. Ett mycket bra grupparbete där redovisningarna verkligen var – säljande!

– Läxa till kommande måndagar 20/2 och 27/2 att förbereda en – säljande produktpresentation – på minst 20 minuter.

Dessa prestationer kommer att videofilmas och ingående kommenteras.

Visa

(Foto: Wikimedia Commons)

 
Alla har för avsikt att tillägna sig så mycket kunskaper som möjligt för att klara av den kommande 3-timmars skriftliga tentamen i mars!

Idag deltog med liv och lust – Marcus Eng, Leandro Alvarez, Jonny Wallström, Jessica Lundgren, David Mörtberg, Charlotta Riihinenoch Cecilia Eklund. Fortsättning följer under de närmast kommande tre måndagarna. Hoppas tiden går fort till nästa måndag hälsar Matti Kuisma och Sten Örtefors, som har förmånen att arbeta tillsammans med dessa glada, alerta och vetgiriga Enköpingsungdomar!

Måndagsträffen 12 december 2011

Måndagsträffen den 12 december fick vi besök av

 1. Tilda Holstius, representant på Handikappföreningarna i Enköping
 2. Roger Asp, kontorshef på Adecco i Enköping

 

hso

Tilda Holstius berättade gripande om sina egna utmaningar i livet och om de svårigheter hon kämpar med att övervinna. Trots problem så utbildade Tilda sig till sjuksköterska och arbetar i dagsläget på HSO i Enköping.

Det var inspirerande att lyssna på hennes entusiasm och medryckande att ta del av hennes erfarenheter.

Vi fick av Tilda lära oss en hel del, främst om dyslexi, men även om dyskalkyli. Positivt var också kunskap om de möjligheter och hjälpmedel som finns för de som är drabbade.

Tilda öppnar sin dörr för alla som är intresserade att besöka henne på Kryddgården. Det är vi mycket tacksamma för!

 

Roger Asp berättade om Adecco som ett av världens största företag, med fjärde störst personalstyrka!

Adecco känner vi kanske bäst som ett bemanningsföretag, men Roger kunde berätta att en stor del av arbetet även handlar om rekrytering, outsourcing, coaching, utbildning och karriärutveckling.

I Enköping arbetar Adecco nära ett flertal företag och genom Adecco finns stora möjligheter till arbete och utveckling.

På en fråga om praktikbetyg, så svarade Roger att sådana har stor betydelse i deras arbete. De vitsord och referenser som deltagarna i L4U får från sina praktikplatser fäster man naturligvis mycket stor vikt vid. Tidigare deltagare i L4U arbetar för närvarande på Adecco, mycket tack vare de goda praktikbetygen.

Roger inspirerade och motiverade deltagarna att visa intresse och vilja att utvecklas, även om den nuvarande praktikplatsen inte var ”drömjobbet”. De erfarenheter och referenser som man får från praktiken kan vara avgörande vid framtida rekryteringar.

Stort tack även till Roger!

Måndagsträffen 5 december 2011

L4U har just nu bara en grupp, nämligen Grupp 2_3*.

Vi fick på måndagsträffen besök av

 

 

 • Catarina och Eva från Hoppet.
 • Roberg Grindberg från Ledningsregementet.

 

 

 

 •  

1. Först berättade Catarina och Eva om sitt arbete i Hoppet.

hoppet

Hoppet kan erbjuda hjälp till framför alllt ungdomar och barn när livet har blivit svårt pga olika problem. Hoppet ger hjälp om man hamnat lite snett.

Stödprogrammet är baserat på gruppverksamhet då detta är ett bra sätt att hjälpa. Det handlar mycket om att hantera känslor, att förstå och att hitta positiva alternativ.

Vi fick alla vara med om hur det kunde gå till med gruppsamtal. Vi testade några av de metoder för att komma åt känslor och undanträngda tankar som Cataringa och Eva använder.

Gruppdeltagarna var mycket duktiga som arbetade med detta – det var inte lätt och det var lite obehagligt också. Stort tack till alla!

Jag hoppas vi alla fick en förståelse för Hoppets verksamhet, som är gratis och som sker med stor sekretess.

Vi kan hjälpa barn och ungdomar när de far illa. Det hoppas jag att vi lärt oss och att vi kan ta med oss denna kunskap ut i arbetslivet!

Stort tack till Catarina och Eva!

 

2. Sedan kom Robert Grindberg från Ledningsregementet.

LedR

Robert beskrev Försvarsmaktens roll i samhället idag. Dessutom fick vi ett historiskt perspektiv med bakgrunden om allmän värnplikt och dess avveckling och omvandling till dagens situation. Inte minst intressant var de roller vi som samhällsmedborgare eller anställda kan få inom försvaret.

På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskrev Robert vilka utbildningsvägar och yrkesmöjligheter som finns inom försvarsmakten, samt lite om dess olika vapengrenar.

En sak som Robert poängterade var att de flesta militärer inte arbetar hela livet inom försvaret, men att erfarenheterna från försvaret gör att man utvecklar egenskaper som exempelvis:

 • vilja
 • intresse
 • motivation
 • grupparbete

Och att dessa egenskaper är mycket attraktiva för arbetsgivare även inom det civila samhället! Vilket vi nu alla vet 🙂

Kort sagt: mycket nyttig information från rekryteringsofficeren Robert – STORT TACK!

Vi får se om någon deltagare kanske blir militär. Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.

 

* Beteckningen Grupp 2_3 kommer av att det är det andra årets tredje grupp. Totalt löper projekt L4U under tre år med tre intag varje år. Grupp 3_3 som börjar hösten 2012 blir alltså den sista gruppen.

Marknadsföring med tillämpning, Sten och Matti

Ytterligare en fartfylld dag tillsammans med de alerta och vetgiriga ungdomarna i vårt EU-projekt L4U.

Eftersom dessa fantastiska Enköpingsungdomar är så vetgiriga och positivt nyfikna så hann vi med betydligt mer än vad vi hade räknat med. En unik grupp, som inte ens vill ha rast!

Här gäller det för oss lärare i marknadsföring och försäljning – Matti Kuisma och Sten Örtefors – att hänga med i svängarna.

Dagens program:

– Snabb repetition av marknadsföring – extern och intern. Konsten att kommunicera. Att tala säljande. E F V-metoden med tillämpning. Egenskaper–>Fördelar–>Vinst, en oslagbar säljmetod, även när mansöker jobb!

– Genomgång av kompendiet – Så här får du jobbet! Diskussioner.

– Att skriva säljande, d v s skriva så andra läser. Grupparbete och redovisning.

– Om du får jobbet eller om Kunden köper beror på tre olika faktorer – vilka? Svar: Behov. Produkt. Säljarens samlade förmåga.

– Försäljningens grunder – grupparbete, redovisning och diskussioner.

– Att arbeta i projekt – grupparbete, redovisning och diskussioner.

– Marknadsundersökningar – grupparbete, redovisning och diskussioner.

– Alla grupparbeten går att tillämpa på affärsmässig o c h personlig marknadsföring och försäljning.

– Genomgång av säljbrev/presentationsbrev och CV inför jobbsökande.

– Muntlig säljande produktpresentation – exemplariskt genomförd av Marcus Eng, som med glans sålde en kaffemaskin. Naturligtvis fick vi alla också smaka på detta utsökt goda kaffe!

444px-Caff_macchiato-1r

(Foto av Charles Haynes)

En perfekt presentation, som lade ribban med kommande presentationer! Bra jobbat – Marcus! Videofilmen kommer!

I dagens lektioner deltog med bravur – Marcus Eng, Marianne Jeraeus, Leandro Alvarez, Jonny Wallström, David Mörtberg, Charlotta Riihinen, Cecilia Eklund. Nästa måndag 27/2 står det bl a framgångsrik förhandling på schemat och ett antal säljande muntliga produktpresentationer. Väl mött då hälsar Matt Kuisma och Sten Örtefors.